PZP- Povinné zákonné poistenie

Poistná udalosť na území Slovenskej republiky:

 • urobte potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, zdržte sa konania, ktoré by bránilo vyšetreniu dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, nepite alkohol, zaistite bezpečnosť cestnej premávky
 • privolajte políciu ak:
  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci,
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (t.j. 3.990 EUR), alebo ak neviete škodu odhadnúť,
  • vodič vozidla je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky,
  • účastníkom nehody nie je známy priebeh nehody, alebo sa na priebehu nehody nevedia dohodnúť, resp. majú podozrenie, že vinník nehody si nesplní svoju zákonnú povinnost- napr. nahlásenie spôsobenej škody. Platnosť a existenciu poistenia účastníka nehody podľa evidenčného čísla môžete skontrolovať kliknutím na: platnosť zmluvy
   Privolaný policajt na mieste dopravnej nehody spíše záznam, ktorý musí podpísať každý účastník nehody. Keďže zápis sa musí zhodovať so skutočnosťou, pozorne si ho prečítajte a až potom ho podpíšte. Záznam o dopravnej nehode slúži ako základný materiál najmä pre úkony súvisiace s evidenciou dopravných priestupkov a poskytnutím informácií o dopravnej nehode poisťovniam.
 • kedy netreba volať políciu?
  v prípade škodovej udalosti, pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení.
  Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti. Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
  Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute.
  v prípade, že k nehode nevoláte políciu:
   • spíšte tlačivo: Správa o nehode- toto tlačivo ste obdržali spolu s Poistnou zmluvou pri uzatváraní poistenia. Tlačivo je potrebné detailne vyplniť a podpísať účastníkmi nehody a doručiť do poisťovne vinníka nehody. Dôležitý je podrobný nákres nehody a vyznačenie vinníka nehody,
    Viac ako vyplniť tlačivo: Správa o nehode
   • odporúčame zapísať si údaje vinníka nehody (vodičský preukaz, tel. číslo, osvedčenie o evidencii, potvrdenie o poistení, resp. bielu kartu),
   • v prípade, že ste vinníkom nehody, poskytnite poškodnenému údaje o poisťovni, kde máte poistnú zmluvu uzatvorenú,
   • je vhodné , aby prílohou Správy o nehode bola fotodokumentácia
 • zabezpečte fotodokumentáciu a svedkov nehody (adresa, tel. číslo) hlavne v prípade, ak k nehode nevoláte políciu
 • nahláste poistnú udalosť v poisťovni
 • ak ste vinník nehody- máte povinnosť do 15 dní písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti ak vznikla na území Slovenskej republiky. Do poisťovne odovzdajte Vami vyplnené tlačivo Hlásenie poistnej udalosti škodcu.
 • ak ste poškodený- hlásite poistnú udalosť a uplatňujete nárok od poisťovne poškodeného. Potrebné je vypísať formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Zašlite ho na ústredie poisťovne, prípadne ho odovzdáte obhliadkárovi poisťovne pri vykonaní obhliadky Vášho vozidla.

V príslušnej poisťovni zaevidujú škodu, oznámia číslo škody a informujú o ďalšom postupe- obhliadka, odťah, servis, likvidácia škody, a pod.
Technik príslušnej poisťovne vykoná v stanovený termín obhliadku vozidla a spíše zápis o poškodení a určí spôsob likvidácie.

Na území mimo Slovenskej republiky

postupujte podobne ako pri nehode na území SR, naviac:

 • po privolaní polície si poznačte adresu policajnej stanice a telefonický kontakt,
 • vyplňte medzinárodný formulár "Záznam o dopravnej nehode".
 V zázname o nehode zakreslite priebeh nehody zaznamenajte aj rozsah poškodenia. Záznam musí byť podpísaný poškodeným aj vinníkom. Vo formulári môžu byť uvedené aj protichodné tvrdenia , t.j. pre vyplnenie tohto dokumentu nie je potrebná dohoda účastníkov,
 • záznam o dopravnej nehode nemožno dodatočne meniť a doplňovať,
 • v prípade, že nerozumiete textu či nesúhlasíte s obsahom Záznamu o dopravnej nehode, policajnému protokolu alebo inej písomnosti, ktorá je Vám predložená na podpis, zaznačte túto skutočnosť v slovenčine. V slovenčine môžete rovnako zapísať Vašu verziu nehody alebo iné dôležité fakty,
 • predložte Zelenú kartu vozidla, kde sú uvedené údaje o vozidle, vlastníkovi, držiteľovi a poisťovateľovi zodpovednosti. Rovnako tieto dáta vyžadujte od ostatných účastníkov. Zelenú kartu nikdy neodovzdávajte!
 • v prípade, ak ste zodpovedný za vznik škody, vyplňte formulár Oznámenie škodovej udalosti poisteným, priložte kópiu Záznamu o nehode a odovzdajte na najbližšej agentúre poisťovne, najneskôr do 30 dní od dátumu vzniku dopravnej nehody,
 • nehodu treba oznámiť aj v prípade, ak sa domnievate, že vami nebola zavinená,
 • v prípade, ak vinníkom dopravnej nehody bol zahraničný účastník, svoj nárok na náhradu škody si môžete uplatniť priamo v zahraničnej poisťovni škodcu (jej adresu zistíte na zadnej strane zelenej karty), alebo prostredníctvom likvidačného zástupcu – na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk si môžete nájsť likvidačného zástupcu poisťovne vinníka na Slovensku, na ktorého sa môžete obrátiť, 
 • ak potrebujete poradiť, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, u ktorej ste poistený

Užitočné linky:

Adresy asistenčných služieb poisťovní
Slovenská asociácia poisťovateľov: www.skp.sk
Tlačivá na stiahnutie: www.skp.sk/index.php?clanek=4
Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk/?postup-v-pripade-skodovej-udalosti
Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov