Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PEMMAL a.s. pre  porovnanie poistných produktov a poistných sadzieb  a uzatvorenie návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy prostredníctvom internetového portálu: www.hotpoistenie.sk 

Návštevou stránok na portali www.hotpoistenie.sk návštevník potvrdzuje, že si je vedomý všetkých nižšie uvedených skutočností a podmienok a že podľa nich bude postupovať a nimi sa riadiť.

1. Všeobecné ustanovenia:
1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne vzťahy spoločnosti PEMMAL a.s., Strážna 12808/9H, Bratislava III, 831 01,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa, vložka č. 5179/N, IČO:45 960 615 (ďalej len “prevádzkovateľ”) a zmluvného partnera (ďalej  „klienť“ alebo „záujemca“) v oblasti poskytnutia služby - porovnanie poistných produktov a poistných sadzieb  na základe klientom zadaných údajov a uzatvorenie návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, resp. poistnej zmluvy.  Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka a sú pre zmluvné strany záväzné.
1.2    VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou návrhu, resp. zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami v zmluve výslovne dohodnuté inak.

2.  
Prevádzkovateľ:
2.1    Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom a majiteľom internetového portálu http://www.hotpoistenie.sk. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť samostatného finančného agenta, zapísaného v registri finančných agentov vedenom v Národnej banke Slovenska pod ev. číslom ODT-7348/2011, v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

3. Informácie webového portálu www.hotpoistenie.sk:
3.1    Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie o poistných produktoch, platobných podmienkach, sadzbách, právach a povinnostiach poistníka a poisťovne v súlade s informáciami poskytnutými zmluvnými poisťovňami.  V prípade nesprávnosti uvedenej sadzby a možností zliav, resp. zvýhodnení poistnej sadzby z akéhokoľvek dôvodu si prevádzkovateľ, resp. spolupracujúca poisťovňa vyhradzuje právo na korekciu sadzby a zmluvných dojednaní a od klienta právo požadovať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu.
3.2    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah povinných príloh k návrhu poistnej zmluvy, resp. poistnej zmluve od poisťovní.
3.3    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za rozsah poistných plnení a asistenčných služieb.

4. Autorské práva portálu:
4.1  Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam, informáciám a materiálom na nich uvedených sú majetkom prevádzkovateľa. Obsah stránok a materiály sa môžu využívať výhradne na nekomerčné účely. Celý obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom.

5.  Činnosť dojednávania poistného a uzatvárania poistných zmlúv:
5.1    Záujemca o službu si na porovnávacom portáli prevádzkovateľa na základe vlastných potrieb vyberie z ponuky konkrétny druh poistenia. Po zadaní vstupných parametrov si záujemca môže vybrať najvýhodnejšiu ponuku poistenia v konkrétnej poisťovni.  V prípade pokračujúceho záujmu záujemca zadá ostatné požadované údaje potrebné k vypracovaniu zmluvnej dokumentácie. Proces dojednávania sa končí výberom formy platby poistného, s možnosťou platby (bankový prevod a poštová poukážka), alebo okamžitej platby (nástroje elektronického bankovníctva) a odsúhlasením podmienok zo strany záujemcu. Záujemca si následne môže všetky dokumenty prístupné v pdf. formáte vytlačiť, resp. archivovať v  klientskej zóne internetového portálu. V prípade potreby sú mu zaslané na zadanú mailovú adresu, resp. na uvedenú adresu. V prípadne zaslania papierovej zmluvy, resp. návrhu poistnej zmluvy, záujemca zmluvnú dokumentáciu podpíše a v zmysle inštrukcií zašle späť prevádzkovateľovi, alebo príslušnej poisťovni.  
5.2    Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi zákonom č. 95/2002 Z. z., o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 381/2001 Z. z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov, zákonom č. 340/2005 Z. z., o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito VOP.

6.  Platba poistného:
6.1    Platby za poistné produkty platí záujemca v zmysle zákona č. 1896/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní výlučne na účet príslušnej zmluvnej poisťovne, v zmysle uvedeného detailu platby v procese tvorby a odsúhlasenia poistnej zmluvy.
6.2    V prípade inej ako ročnej periodicity platby poistného záujemca platí lehotné poistné v zmysle uzatvorených platobných podmienok. Prevádzkovateľ ani poisťovňa nemajú povinnosť upozorňovať klienta na splatnosť ďalšieho poistného, ak nie je uvedené inak.

7. Platnosť zmluvy na diaľku:
7.1    Uzatvorenie zmluvy na diaľku  je v súlade s § 792 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z., občianským zákonníkom platné okamihom zaplatenia celej výšky poistného, tj. okamihom pripísania poistného na účet príslušnej poisťovne.
7.2    V prípade nutnosti dojednania obhliadky predmetu poistenia je poistné splatné až po vykonanej obhliadke.
7.3    Ak poistné nie je uhradené do 14 dní odo dňa  účinnosti Návrhu na uzavretie poistenia, stáva sa Návrh na uzavretie poistenia neplatným.

8.  Zrušenie zmluvy:
8.1    K zrušeniu vygenerovaného návrhu zmluvy, resp. zmluvy môže dôjsť  nezaplatením poistného do 14 dní odo dňa účinnosti, resp. v čase od vygenerovania poistného návrhu, alebo zmluvy do okamihu podpisu poistnej zmluvy záujemcom na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti.
8.2    Po zaplatení poistného, alebo podpisu zmluvy sa zrušenie zmluvy riadi Obchodným zákonníkom a všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne.

9.  Súčinnosť pri dojednávaní poistného:
9.1    Pri dojednávaní havarijného poistenia, poisteniu majetku a nehnuteľností resp. pri dojednávaní zvláštnej výbavy je záujemca povinný poskytnúť súčinnosť pri obhliadke motorového vozidla, resp. nehnuteľnosti v zmysle inštrukcií prevádzkovateľa.
9.2    V prípade nutnosti dodania dodatočných dokladov k uzavretiu zmluvy tieto bezodkladne dodá prevádzkovateľovi alebo poisťovni.

10. Informácie poskytnuté objednávateľom:
10.1   Záujemca, resp. klient portálu www.hotpoistenie.sk prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol s úmyslom uzatvorenia poistnej zmluvy sú úplné, pravdivé, nezamlčal žiadnu informáciu, ktorá by mala vplyv na uzatvorenie zmluvného vzťahu. V prípade nedodržania úplnosti a pravdivosti týchto údajov nesie záujemca všetku právnu a finančnú zodpovednosť, ktorú takýmto konaním prevádzkovateľovi alebo poisťovni vzniknú.
10.2   Po zadaní emailového kontaktu bude záujemcovi (aj bez uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy) vytvorené klientske konto. Prístupové heslo bude vygenerované na zadaný mail. Klientske konto slúžia ako archív klientských zmlúv. Po prihlásení má záujemca  jednoduchší prístup k vypĺňaniu nových zmlúv. Záujemca nie je povinný využívať klientske konto.

11.  Ochrana osobných údajov:
11.1   Všetky osobné údaje, ktoré použije záujemca v elektronickej komunikácii s prevádzkovateľom sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v centrálnej databáze s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Tieto údaje budú použité výhradne v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, a to plne v súlade s platným zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré použije záujemca v elektronickej komunikácii budú oznámené výhradne len poisťovni, s ktorou podľa vlastného výberu žiada uzavrieť zmluvný vzťah.
11.2  Záujemca dáva súhlas so spracovaním, uložením a použitím osobných údajov od okamihu zadávania údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy.
11.3  Záujemca dáva súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie asistenčných služieb, ak sú zmluvou dojednané.
11.4  Prevádzkovateľ bude využívať osobné údaje s cieľom zasielania informácií o produktoch, službách a rôznych oznamov cez klintsku zónu.
11.5  V prípade záujmu môže klient požiadať o čiastočné, alebo úplné odstránenie osobných údajov z databázy poskytovateľa (v prípade neexistencie aktuálnej poistnej zmluvy dojednanej cez portál poskytovateľa).
11.6  Prístup k zadaným osobným údajom má záujemca v klientskom konte. Po uzavretí poistnej zmluvy akékoľvek zmeny osobných údajov k existujúcim zmluvám záujemca písomne oznamuje príslušnej poisťovni.

12. Reklamácie:
12.1  Reklamácia musí byť podaná písomnou formou na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť, v prípade oprávnenosti podniknúť kroky k  náprave. Klientovi je povinný prevádzkovateľ písomne zaslať stanovisko k reklamácii v lehote 30 dní od doručenia reklamácie.

13. Záverečné ustanovenia:
13.1  Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek hmotné, či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s poskytnutými informáciami na portáli. Všetky informácie sú uvedené s dobrým úmyslom, pri najlepšom vedomí a svedomí.
13.2  Klient vyhlasuje, že sa oboznámil  a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa zákona č. 266/2005 Z.z. a 350/2005 Z.z.
13.3  Klient dáva súhlas so spracovaním osobných údajov. 

img
0901 70 88 00
info@hotpoistenie.sk