Hotpoistenie » Novinky » Bonus-malus na uzatvorené zmluvy

Bonus-malus

img 27. 4. 2015

Na zmluvy PZP uzavreté od 1. apríla 2015, poisťovne podľa zmeny zákona povinne uplatňujú bonus – malus systém, teda sú povinné zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.

V zmysle bonus-malus systému, sa poistník v závislosti od počtu bezškodových mesiacov zaradí do prislúchajúcej triedy bonusu, ktorá zohľadňuje prirážku/zľavu na poistnom v závislosti od dĺžky trvania bezškodového priebehu, i počtu škôd.
 

Autor: Ing. Ľudmila Kramárová

img
0901 70 88 00
info@hotpoistenie.sk